Context

(Internationale) context

Huidige situatie in de polder

De Lutkemeerpolder ligt in Amsterdam-Osdorp, tussen de Aker en de Ringvaart. In de jaren ’90 zijn er plannen ontwikkeld om hier een bedrijventerrein op te richten voor Schiphol-gebonden bedrijven. In 2002 is gestart met bouwen in het oostelijke deel. Anno 2018 is het volbouwen van het westelijke deel voorzien. Nu is dat nog in gebruik voor akkerbouw.

De plannen zijn achterhaald door de maatschappelijke ontwikkelingen. Het is niet meer van deze tijd om waardevolle groengebieden grenzend aan de stad rücksichtsloos vol te bouwen met loodsen en bedrijfsverzamelgebouwen. Klimaatverandering, co2-doelstellingen en schaarste in ruimte maakt dat we anders kijken naar stadsontwikkeling. Biopolder Lutkemeer pleit voor herziening van het bestemmingsplan, zodat huidige wensen de ruimte krijgen.

De grond is in bezit van de gemeente Amsterdam en sadc. In deze bv is de gemeente eveneens aandeelhouder, samen met de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Schiphol. Om het plan doorgang te laten vinden is politieke wil nodig; een uitruil van gronden met de aandeelhouders en het aanpassen van het bestemmingsplan naar het oorspronkelijke agrarisch gebruik of beter nog een nieuw te bepalen bestemming stadslandbouw. De gezamenlijke ondernemers kunnen verder zorg dragen voor opbouw, investering en uitvoering.

Tuinen van West

De Lutkemeerpolder maakt deel uit van de Tuinen van West. Naast recreatie, volkstuinen en sportgebieden is hierbinnen een beperkt gebied bestemd voor stadslandbouw. Biopolder Lutkemeer heeft goed contact met deze ondernemers en wil samenwerken. De opzet in de Lutkemeerpolder is in een aantal opzichten onderscheidend. Allereerst is behoud van het landschap en dus inpassing van landbouwfuncties uitgangspunt. Grootschalig in kleinschaligheid is de rode draad: samenwerkende ondernemers die coöperatief inzetten op het verbeteren van de voedselketen in de stad, innovatieve distributie en lokale afzet.

Perspectief

Een gemeente die zich inzet voor landbouwgebieden om de stad is geen uitzondering. Zeker niet in de huidige tijd. Steeds meer stadsregio’s beseffen de meerwaarde en zelfs noodzaak van het faciliteren van voedselproductie in en nabij de stad. Zo hebben ruim 160 steden zich gecommitteerd middels het Milan Urban Food Policy Pact om lokale, duurzame en eerlijke voedselsystemen te ontwikkelen. Amsterdam is een van de ondertekenaars van dit pact. De platfora Van Amsterdamse Bodem, Food Council mra en Voedsel Anders hebben bouwstenen aangereikt voor een ambitieus Amsterdams voedselbeleid, als verdere concrete invulling van de goede voornemens.

Internationaal zijn er mooie voorbeelden waar Amsterdam van kan leren. Zo is heeft de gemeente Lille in 2015 land aankocht (47ha) om de ontwikkeling van biologische landbouw te bevorderen en daarmee in te spelen op de toename van de vraag naar biologische en lokale producten in de metropool. Onze buurgemeente Almere geeft niet alleen veel ruimte aan stadslandbouw maar ook aan interessante initiatieven in de wijk Oosterwold op het gebied van ruimtelijke ordening.

In Albuquerque (vs) heeft de lokale overheid vijf boerderijen gekocht (160 ha) om landbouwgrond te beschermen tegen ontwikkeling. Lokale ondernemers beheren het gebied zodat de inwoners kunnen genieten van de landbouwproducten, boerderijlandschappen, educatieve activiteiten, natuur, recreatie en speciale evenementen. Ook in andere Amerikaanse steden bloeien nieuwe initiatieven, zoals in Detroit en New York.

Laten wij in Amsterdam niet achterblijven, maar toetreden tot de voorhoede in duurzame ontwikkeling!

Reacties zijn gesloten.