Uitgangspunten

Uitgangspunten Biopolder Lutkemeer

Voedsel voor Amsterdam

Alle afzet is bedoeld voor Amsterdam. Dit geldt voor alle ondernemers die in het gebied actief zijn: uitgangspunt is dat de producten haar eindbestemming vinden in de stad. Hoofdmoot zijn verswaren, met een gezamenlijke schoning en productiekeuken waar groenten en fruit verwerkt kunnen worden om de houdbaarheid te verlengen.

Behoud landschappelijke waarde

Het westelijk deel van de Lutkemeer is nog landschappelijk oorspronkelijk, zoals aangelegd na de drooglegging: omzoomd met afwateringsslootjes, waardoor een drainagesysteem overbodig is. De landbouwactiviteiten worden binnen dit landscha ingepast om verrommeling tegen te gaan en de historie zichtbaar te houden.

Openstelling voor publiek

De polder is te mooi en bijzonder om alleen voor de landbouwers toegankelijk te houden. In het gebied komen wandelpaden en educatieve routes voor jong en oud. De landbouwactiviteiten worden uitgelegd en onder de aandacht gebracht middels open dagen en oogstfeesten.

Biologische landbouw

Alle producten zijn biologisch. De productie vindt plaats met respect voor en in samenwerking met de natuur. Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Het bodemleven wordt gevoed met organisch materiaal en meststoffen. In het teeltplan wordt gekozen voor weerbare groenterassen en uitgegaan van een ruime vruchtwisseling.

Versterking natuurwaarde

Natuurinclusieve landbouw is het uitgangspunt: voedsel produceren binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving gericht op biodiversiteit en het klimaat. Dat betekent dat de natuur en omgeving maatgevend zijn, niet opbrengst maximalisatie. Daarbij gaat het niet alleen om behouden, maar ook om bevorderen door aanleg en activiteiten. Denk aan bodemkwaliteit, landschapselementen, verbindingszones tbv soortenbehoud.

Coöperatief ondernemen

Gezamenlijk ondernemen in coöperatief verband. Eigen ondernemingen in diverse vormen (zzp, bv, vof) maar gericht op samenwerking en delen van diensten, producten, personeel, materiaal, distributie en afzetpunten. Het pachten van land gebeurt in coöperatief verband, zodat enerzijds onderlinge flexibiliteit wordt gegarandeerd en anderzijds de gezamenlijke doelstellingen worden gewaarborgd.

Reacties zijn gesloten.