Waarde Lutkemeer onderzocht

Door studenten van de Wageningen Universiteit (WUR) is onderzoek gedaan naar de huidige waarden van de Lutkemeerpolder op basis van literatuuronderzoek en veldobservaties. Het onderzoek doet ook aanbevelingen om de bestaande waarden verder te versterken. Het gaat om waarden voor landbouw, waarden voor natuur en de multifunctionele waarden recreatie, zorg en onderwijs.

Hieronder volgt een samenvatting van het rapport Bos, E. et al. (2019) ‘Discovering the values of the Lutkemeerpolder’ Wageningen, WUR, June 2019. Het hele onderzoeksrapport is hier te vinden.

Onderzoeksresultaten

Landbouwwaarden

Biologische landbouw is gunstig voor het milieu en is in lijn met de voedselvisie van Amsterdam. De gemeente streeft voor 2024 naar voldoende aanbod van biologisch voedsel uit de omgeving, waarvoor land zou moeten worden vrijgemaakt. De gemeente is echter niet consistent: door het geplande bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder zou het areaal juist afnemen. Hierbij is de Lutkemeerpolder de laatste vruchtbare kleigrond van Amsterdam, wat de polder uniek maakt en zowel maatschappelijke waarde als natuurwaarde vertegenwoordigt.

Natuurwaarden

De bodemkwaliteit en waterkwaliteit maken de omgeving van de Boterbloem waardevol voor flora en fauna. Verschillende diersoorten kunnen er foerageren en broeden. Delen van de Lutkemeerpolder behoren tot de NEN en de Groene AS en de gemeente Amsterdam waardeert de polder cultuurhistorisch gezien als ‘stadsrandpolder’. Een tekortkoming is dat bouwplannen in gebieden grenzend aan de Hoofdgroenstructuur, zoals in de Lutkemeer het geval is, niet worden getoetst op hun impact op flora, fauna, groene infrastructuur en recreatiewaarde.

Multifunctionele waarden: recreatie, zorg en educatie

De Lutkemeerpolder is van grotere recreatieve waarde dan in eerste instantie werd aangenomen. Bezoekers komen van relatief ver om de polder te bezoeken. De openheid, de natuurwaarden en de rust zijn de belangrijkste redenen om er te recreëren. De zorgfunctie van de Boterbloem en de educatieve functie passen in het beleid van Amsterdam, maar zouden beide beter kunnen worden benut. Dit zou beide waarden vergroten.

Aanbevelingen

Landbouwwaarden

Het gebied is geschikt voor landbouw en stedelingen zijn bereid om erheen te komen om vers biologisch voedsel te kopen. Het meest in lijn met de voedselvisie van Amsterdam zou het zijn om de Lutkemeer voor gediversificeerde, lokale, biologische voedselvoorziening te gebruiken. Omzetten tot bedrijventerrein ligt niet in de rede.

Natuurwaarden

Een diepgaander studie naar de dier- en plantensoorten die in het gebied tijdelijk of permanent aanwezig zijn is nodig om de natuurwaarden beter in beeld te krijgen. Gegevens over bodemnutriënten en pH zouden inzicht kunnen geven in de potentie van het gebied voor bepaalde soorten. Het ligt ook in de lijn van bestaand provinciaal en gemeentelijk beleid om het gebied deel te laten uitmaken van groene infrastructuur. Uivoering van de bestaande bouwplannen zou een aantasting van zowel de natuur- als de cultuurhistorische waarden met zich meebrengen. De potentie van de Boterbloem voor natuurlijke landbouw vergt nader onderzoek.

Recreatieve waarden

Fiets- en wandelroutes dienen te worden verbeterd, speciaal ook voor ouderen. De openheid en natuurlijkheid van het landschap dienen te worden behouden. Bestaande bedrijven zouden met meer groen aan het zicht kunnen worden onttrokken. Er moet meer gedaan worden om zwerfafval te voorkomen en er zouden meer plekken moeten komen om te zitten.

Zorgwaarden

Samenwerking met de Stichting Landzijde zou de zorgfunctie van de Boterbloem kunnen versterken, zowel in aantallen cliënten als wat betreft maatwerk in rehabilitatie en re-integratie. De Boterbloem zou aan therapeutische waarde winnen door meer met dieren te gaan werken.

Educatieve waarden

Deelnemer worden in Platform Boerderijeducatie Nederland zou de educatieve waarde van de Boterbloem kunnen versterken.

Reacties zijn gesloten.